Z LÁSKY K ŠŤASTNÝM A ZDRAVÝM NÔŽKAM

Doprava nad 70€ zdarma
Vrátenie tovaru zdarma pre registrovaných zákazníkov

1.VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A VYMEDZENIE POJMOV

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len \“VOP\“) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim uzatvorené prostredníctvom systému elektronického portálu www.ilovebarefoot.sk (ďalej len \“e-shop\“).

VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom e-shopu www.ilovebarefoot.sk alebo prostredníctvom e-mailu info@ilovebarefoot.sk alebo objednavky@ilovebarefoot.sk

Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník.

PREDÁVAJÚCI

Názov: HAGEL, s.r.o.

Adresa: Maďarská 5, Košice 040 13

IČO: 31 731 511

DIČ: 202 048 2739

Zapísaná v Obchodnom registri Vložka č.: 8215/V

Sme platcami DPH.

(ďalej len \“prevádzkovateľ\“ alebo \“predávajúci\“)

Kontaktné osoby

Mgr. Ema Mihalčová

+421 911 461 386

info@ilovebarefoot.sk

objednavky@ilovebarefoot.sk

reklamacie@ilovebarefoot.sk

KUPUJÚCI

Kupujúcim v e-shope www.ilovebarefoot.sk je fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala elektronickú objednávku prostredníctvom e-shopu www.ilovebarefoot.sk alebo zaslala objednávku prostredníctvom e-mailu objednavky@ilovebarefoot.sk.

ELEKTRONICKÁ OBJEDNÁVKA (dalej len \“EO\“)

EO sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky e-shopu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom e-shopu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

2. REGISTRÁCIA

Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe vo firme HAGEL, s.r.o. a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie súhlasím so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu www.ilovebarefoot.sk, v súlade so zákonom č. 480/2004 Sb. O niektorých službách informačnej spoločnosti.

Ponukové e-maily budú zasielané maximálne dvakrát do mesiaca. Službu zasielania noviniek e-mailom môže registrovaný účastník kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: info@ilovebarefoot.sk.

Objednávky je možné uskutočniť aj bez registrácie.

3. PRIJATIE A VYBAVENIE OBJEDNÁVKY, KÚPNA ZMLUVA

Podmienkou platnosti EO je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých náležitých informácií v registračnom formulári.

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a je uzatvorená záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Za podstatné podmienky zmluvy sa považujú hlavne:

 • obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet)
 • cena za tovar
 • cena za prepravu
 • spôsob doručenia a
 • spôsob úhrady za tovar.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom a pred samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v nasledovných prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, t.j. k uzavretiu kúpnej zmluvy nedôjde.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požiadavka o náhradu nákladov, ktorá vznikla v súvislosti s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky je kupujúci automaticky informovaný elektronickou poštou (e-mailom).

4. STORNO OBJEDNÁVKY

Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu ak tak urobí do 12 hodín od potvrdenia objednávky, ktorú zaslal predávajúci kupujúcemu na e-mail info@ilovebarefoot.sk.  Storno zasiela kupujúci výhradne e-mailom. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail, tel. číslo a číslo objednávky. Následne bude objednávka považovaná za stornovanú. O stornovaní objednávky bude kupujúci oboznámený potvrdzujúcou správou na e-mail kupujúceho.

Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v nasledovných prípadoch:

 • v prípade, že objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, email,  kupujúci je nedostupný, neodpovedá na e-maily, atdˇ.)
 • v prípade, že kupujúci si zvolil spôsob platby na účet a do 24 hodín neuskutočnil platbu,
 • v prípade, že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky
 • tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru.

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu najneskôr v lehote 14-tich kalendárnych dní.

5. ZÁRUKA

Doručený tovar vždy obsahuje daňový doklad  – pokladničný blok alebo faktúru. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

 6. ROZPOR S KÚPNOU ZMLUVOU

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len \“rozpor s kúpnou zmluvou\“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

7. PRÁVO SPOTREBITEĽA ODSTÚPIŤ OD ZMUVY (zásielkový obchod)

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho prostredníctvom e-mailu reklamacie@ilovebarefoot.sk a písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené aj v písomnej forme s vlastnoručným podpisom najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty.

Postup na vrátenie tovaru

Tovar nám môžete vrátiť na základe nasledujúcich podmienok:

 • prostredníctvom e-mailu reklamacie@ilovebarefoot.sk nás upovedomíte o Vašej žiadosti na odstúpenie od zmluvy,
 • kupujúci vyplní formulár na odstúpenie od zmluvy,
 • formulár a riadne zabalený tovar v originálnom nepoškodenom balení s pôvodnými výplňami/výstužami v topánkach zasiela kupujúci na adresu: HAGEL, s.r.o., Maďarská 5, Košice 040 13, (doporučujeme použiť baliaci papier alebo ďalší kartónový obal, aby nedošlo počas prepravy k znehodnoteniu pôvodných obalov),
 • v prípade poškodenia originálneho balenia si spoločnosť HAGEL, s.r.o. vyhradzuje právo účtovať poplatok za poškodenie vo výške 8 €,
 • tovar nesmie byť použitý (v zmysle používania v exteriéry, možné je skúšanie len doma),
 • tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku, faktúry a pod.).

Tovar zasielajte doporučene, odporúčame ho aj poistiť, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste od predávajúceho ku kupujúcemu. Zásielky na dobierku neprijímame.

Po splnení všetkých vyššie uvedených podmienok vráti kupujúci predávajúcemu najneskôr do 14 pracovných dní po odstúpení od zmluvy platbu za tovar a náklady na dopravu, dodanie a poštovné (avšak len náklady najlacnejšieho z ponúkaných spôsobov doručenia).

Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade, ak je vrátený tovar poškodený, použitý, opotrebovaný alebo neúplný, prevádzkovateľ môže vrátiť objednávateľovi kúpnu cenu zníženú o hodnotu poškodenia, či opotrebenia predmetného tovaru (v súlade s príslušnými ustanoveniami § 457 Občianskeho zákonníka).

8. CENOVÉ POMIENKY

Cena výrobkov predstavuje cenu vrátane DPH 20 %.

Dodacie a platobné podmienky sú uvedené v bode 9 a 10.

Kupujúci má možnosť platiť v nasledovných menách: EUR, CZK.

9. DRUHY DOPRAVY A DODACIE PODMIENKY

Doprava pre SR

3,50 € – Packeta, platba vopred na účet

4,40 € – Packeta , dobierka – SK

4,50€ – kuriér GLS, platba vopred na účet

5,40 € – kuriér GLS, dobierka

ZDARMA – osobný odber

Osobný po dohovore na tel. čísle 0910 759 038 na adrese Šarišské Bohdanovce 343.

Doprava Packetou zdarma na odberné miesto je pri nákupe nad 70 €.

Pri platbe vopred na účet tovar zasielame najneskôr do 48 hodín od prijatia platby na účet. V prípade potreby vieme tovar odoslať v deň objednávky. Ak máte špeciálne požiadavku, neváhajte nás kontaktovať.

Doprava pre ČR

5,00 € – cez Packeta.cz, platba vopred na účet

5,90€ – cez Packeta.cz, dobierka

Platba v CZK: Tatra banka, č.ú: SK66 1100 0000 0029 4214 6280

Doprava Packetou zdarma na odberné miesto je pri nákupe nad 70 €.

V prípade platby prevodom je nutné objednávku uhradiť najneskôr do 48 hod. od potvrdenia objednávky, v opačnom prípade bude stornovaná.

Tovar, ktorý máme skladom, odosielame štandardne do 2 pracovných dní od potvrdenia Vašej objednávky pri platbe na dobierku. V prípade platby vopred na účet je to najneskôr do 2 pracovných dní od pripísania platby na účet.

Tovar je dodávaný prostredníctvom kurierskej spoločnosti GLS na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke. Doručenie trvá bežne prostredníctvom kuriérskej spoločnosti 1-2 pracovné dni.

Zásielka je zvyčajne doručená do druhého dňa od odoslania. O odoslaní je zákazník informovaný e-mailom. Každý zákazník je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky emailovou notifikáciou. Zásielka vždy obsahuje faktúru.  Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.

10. SPÔSOB ÚHRADY

Platba online cez platobnú bránu Payout.one

Prevod na bankový účet.

Platba v hotovosti formou dobierky.

Údaje pre platbu prevodom:

Banka:                 Tatra Banka, a.s.

IBAN:                  SK66 1100 0000 0029 4214 6280

BIC/SWIFT:            TATRSKBX

Platba v CZK: Tatra banka, č.ú: SK66 1100 0000 0029 4214 6280

11. ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY NA STRÁNKE WWW.ILOVEBAREFOOT.SK

Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na www.ilovebarefoot.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť a upravovať produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.

Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.

12. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predávajúci sa v plnej miere riadi zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predávajúci neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretím osobám okrem prepravných spoločností a štátnych úradov, v prípade kontroly.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Kupujúci má právo svoj súhlas hocikedy písomne odvolať. Následne predávajúci jeho osobné údaje zlikviduje v súlade so zákonom.

13. Reklamačný poriadok

Predmetom reklamácie je tovar zakúpený u predávajúceho prostrednictvom e-shopu www.ilovebarefoot.sk alebo prostredníctvom e-mailu objednavky@ilovebarefoot.sk.
Predávajúci nepreberá zodpovednosť za vady spôsobené neodborným používaním produktu, alebo v rozpore s návodom na použitie vrátane neodborného zásahu do produktu, spôsobené použitím neoriginálneho príslušenstva a ostatnými príčinami uvedenými na záručnom liste/návode. Na takto vzniknuté poruchy sa poskytnutá záruka nevzťahuje.

14. Postup pri uplatnení reklamácie

Kupujúci vyplní formulár a spolu s fotodokumentáciu ho zašle e-mailom na  reklamacie@ilovebarefoot.sk. Po emailovom potvrdení pošle reklamovaný tovar spolu s kópiou faktúry na adresu: HAGEL, s.r.o., Šarišské Bohdanovce 343, 082 05 Prešov. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň doručenia tovaru predávajúcemu.

Predávajúci potvrdí emailom prijatie reklamácie a informuje v čo najkratšom čase kupujúceho o spôsobe vybavenia reklamácie, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamácie. Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 dní od jej prijatia, a to jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • opravou, ak sa jedná o odstrániteľnú chybu,
 • výmenou za nový tovar po dohode s kupujúcim,
 • odstúpením od zmluvy a vrátením peňažných prostriedkov kupujúcemu.

V prípade, že reklamácia nebude vybavená do 30 dní, má kupujúci právo na okamžité odstúpenie od zmluvy a vrátenie peňažných prostriedkov za reklamovaný tovar. Predávajúci odošle kupujúcemu stanovisko o vybavení reklamácie formou emailu. V prípade uznanej reklamácie má kupujúci právo na preplatenie poštovných nákladov na doručenie reklamovaného tovaru predávajúcemu.

Ak kupujúci nie je spokojný s vybavením reklamácie či iným konaním predávajúceho, má zmysle § 24 ods. 1 písm. a) zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať podnet na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Zoznam subjektov je dostupný na adrese https://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/

15. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke obchodu.

Tieto VOP sú platné od 15.11.2020. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť VOP aj bez predchádzajúceho upozornenia.

Vyber platidlo
EUR Euro