PRÁVO SPOTREBITEĽA ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY (zásielkový obchod)

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru (pre našich zákazníkov predlžujeme túto lehotu až na 30 dní). V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho prostredníctvom e-mailu reklamacie@ilovebarefoot.sk a písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené aj v písomnej forme s vlastnoručným podpisom najneskôr posledný deň 30 dňovej lehoty.

Postup na vrátenie tovaru.

Tovar nám môžete vrátiť na základe nasledujúcich podmienok:

  • prostredníctvom e-mailu reklamacie@ilovebarefoot.sk nás upovedomíte o Vašej žiadosti na odstúpenie od zmluvy,
  • kupujúci vyplní formulár na odstúpenie od zmluvy,
  • formulár a riadne zabalený tovar v originálnom nepoškodenom balení s pôvodnými výplňami/výstužami v topánkach zasiela kupujúci na adresu: MoxyStep, s.r.o., Žatevná 10, 841 01  Bratislava, (doporučujeme použiť baliaci papier alebo ďalší kartónový obal, aby nedošlo počas prepravy k znehodnoteniu pôvodných obalov),
  • v prípade poškodenia originálneho balenia si spoločnosť MoxyStep, s.r.o. vyhradzuje právo účtovať poplatok za poškodenie vo výške 8 €,
  • tovar nesmie byť použitý (v zmysle používania v exteriéry, možné je skúšanie len doma),
  • tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku, faktúry a pod.).

Tovar zasielajte doporučene, odporúčame ho aj poistiť, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste od predávajúceho ku kupujúcemu. Zásielky na dobierku neprijímame.

Po splnení všetkých vyššie uvedených podmienok vráti kupujúci predávajúcemu najneskôr do 14 pracovných dní po odstúpení od zmluvy platbu za tovar a náklady na dopravu, dodanie a poštovné (avšak len náklady najlacnejšieho z ponúkaných spôsobov doručenia).

Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade, ak je vrátený tovar poškodený, použitý, opotrebovaný alebo neúplný, prevádzkovateľ môže vrátiť objednávateľovi kúpnu cenu zníženú o hodnotu poškodenia, či opotrebenia predmetného tovaru (v súlade s príslušnými ustanoveniami § 457 Občianskeho zákonníka).